Dana Esperanta Junulara Organizo
Por verda mondo

Kio estas DEJO


DEJO estas mallongigo de Dana Esperantista Junulara Organizo. Laŭ ĝia statuto, ĝia celo estas antaŭenigi kaj fortigi la uzon de Esperanton inter la junuloj danaj. Niaj agadoj ĉefe estas:

 • organizi kursojn kaj instruas al la interesatoj;
 • disvastigi informojn en Danio pri Esperanto;
 • helpi la parolantoj konekti al internacia komunumo de junaj esperantistoj.

Ni ankaŭ kunlaboras ĉiujare kun la dana Esperanto-asocio Festoklubo por organizi Esperanto-renkontiĝon okaze de la Roskilde festivalo.
Iu ajn malpli aĝa de 30 jaroj rajtas esti membro de DEJO. Vi povas membriĝi ĉi tie.

DEJO estas memstara sekcio de DEA, la Dana Esperanto-Asocio, kaj landa sekcio de TEJO, la plej granda junulara Esperanto-asocio.


Estraro


Prezidanto
Filippo Botta

Vicprezidanto
Claus Bruun

Sekretario
Regin Larsen

Estraranoj
Michael Branebjerg
Villads Bugge Bang


Statuto de DEJO (en la dana)


§1 Navn & tilhørsforhold

Foreningens navn er Dana Esperantista Junulara Organizo (DEJO).Foreningen er stiftet i 1986.

DEJO er selvstændig sektion af DEA og landsektion af TEJO (jf.TEJO's love).

§ 2 Formål

DEJO's formål er at fremme og styrke anvendelsen af esperanto, blandt ungdommen i Danmark.

§ 3 Medlemskab

  1. DEJO består af aktive medlemmer, interesserede og æresmedlemmer.
  2. Aktive medlemmer er alle medlemmer i DEJO som er yngre end 30 år eller medlemmer som har en funktion i DEJO og er yngre end 35 år.
  3. Interesserede er personer eller organisationer som modtager nyt fra foreningen og kan deltage i aktiviteterne i en periode til de bliver medlemmer.

Æresmedlemmer er personer som specielt har udmærket sig i foreningens arbejde.

4. Indmeldelse sker til Esperantoforeninge for Danmark's (DEA) kasserer.

§ 4 Udmeldelse

  1. Lokalforeninger eller enkelte medlemmer, som åbenbart modarbejder foreningens mål, kan udelukkes af foreningen efter foreningsledelsens beslutning. Udelukket forening eller et udelukket medlem har ret til at klage over beslutningen til årsmødet.
  2. Medlemskab ophører ved udgangen af det kalenderår hvori medlemmet fylder 30 år. Funktionærer i DEJO kan vælges til de er 35 år.
  3. Medlem eller forening, som trods påmindelse ikke har betalt afgiften i løbet af det forgangne kalenderår, anses som værende udtrådt af foreningen.
  4. Ved udelukkelse af medlem af DEA eller TEJO udelukkes medlemmet automatisk af DEJO.

 

§ 5 Kontingent

Medlemmer betaler kontingent til DEA's kasserer.

§ 6 Meddelelser

  1. Meddelelser fra bestyrelsen til foreninger og øvrige medlemmer skal ske på den mest formålstjenlige måde.
  2. Alle betalende medlemmer, modtager DEA's officielle organ EeD.

 

§ 7 Bestyrelsen

1. DEJO ledes af en bestyrelse, der består af formand, og mindst 3 andre medlemmer, og som konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær.

2. Er formanden forhindret, træder næstformanden i hans sted indtil førstkommende generalforsamling.

3. Ved valg af bestyrelsen vælges formanden for et år og tre øvrige bestyrelsesmedlemmer for to år.

4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmer deltager. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

  1. Bestyrelsen står til ansvar for sine handlinger på årsmødet.

 

§ 8 Årsmøde

1. DEJO's årsmøde skal holdes i løbet af kalenderårets første seks måneder. Det skal indkaldes mindst en måned forud.

2. Om foreningens virksomhed i det forgangne år udarbejdes en beretning, som samtidig med forslag til dagsordenen oplæses på årsmødet. Forslag til optagelse på dagsorden skal fremsættes skriftligt over for formanden senest 3 uger før årsmødet og meddeles medlemmerne senest en uge i forvejen.

 1. Stemmeret har kun de medlemmer, der har betalt forfalden kontingent. Ved årsmødet har medlemmer som er nærværende, bortset fra understøttende medlemmer, hver en stemme. Ikke nærværende medlemmer, bortset fra understøttende, kan stemme ved andet medlem, som skal fremvise fuldmagt.
 2. Alle beslutninger, bortset fra dem som behandles i § 13 og 14, kræver en enkelt stemmeovervægt. Ved lige stemmetal foretages lodtrækning.
 3. Skriftlig afstemning foretages, hvis et medlem ønsker det.
 4. Dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter:

1. Valg af ordstyrer og referent for årsmødet

2. Bestyrelsen beretning

3. Årsresultat

4. Forslag

5. Valg af formand

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af repræsentanter i TEJO og DEA, efter behov.

§ 9 Ekstraordinært årsmøde

Bestyrelsen kan, med mindst 4 ugers varsel og med angivelse af dagsorden, indkalde til ekstraordinær årsmøde .hvis mindst 1/3 af medlemmerne har afgivet skriftlig begæring om dette.Forslag kan afgives af ethvert medlem. De bør være bestyrelsen i hænde mindst to uger før årsmødet.

§ 10 Ændringer af love

Forslag til ændringer, tillæg eller ophævelse af bestemmelser i DEJO's love skal sendes til alle medlemmer mindst en måned før ordinært årsmøde. Forslaget skal være godkendt med 2/3 majoritet af årsmødet, for at forslaget skal anses godkendt.

§ 11 Opløsning af DEJO

  1. Beslutning om opløsning af DEJO kan kun træffes af et årsmøde efter samme procedure som ved ændringer af love.
  2. Ved opløsning af foreningen skal dets eventuelle midler anvendes til et formål, som kan anses at være på linie med foreningens formål.
Vedtægter med ændringer vedtaget den 25. april 2004